Đầu tư định cư quốc tịch CANADA

  • Chi phí thấp chỉ từ 150.000 USD, lấy PR định cư cho cả gia đình
  • Được giữ 2 quốc tịch
  • Được phép chuyển đến Canada cư trú, làm việc, học tập cả gia đình sau 6-8 tháng