Đầu tư định cư quốc tịch UAE

  • Miễn thuế thu nhập cá nhân
  • Thuế doanh nghiệp thấp (0-9%)
  • Một trong những trung tâm tài chính lớn của thế giới
  • Thị trường bất động sản UAE rất năng động